ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

‘Εσοδα 2017

8.069.525,04 €

Ευρωπαικά
64.5%

1.227.627,83 €

Θεσμικά
9.8%

1.096.279,54 €

Σωματεία
8.7%

542.717,14 €

Ιδιώτες
4.3%

1.178.172,38 €

Ιδρύματα
9.4%

204.366,93 €

Εταιρείες
1.6%

192.729,71 €

Λοιπά έσοδα
1.5%

Σε αυτό το σημείο της αναφοράς, παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν τις πηγές εσόδων για τους Γιατρούς του Κόσμου καθώς και ο καταμερισμός των εξόδων.
Καθώς η διαφάνεια είναι από τις βασικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των Γιατρών του Κόσμου, στην επίσημη ιστοσελίδα μας (www.mdmgreece.gr) υπάρχει πλήρης και αναλυτική παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων από τον ισολογισμό του 2017 ο οποίος προκύπτει μετά από έλεγχο ορκωτών λογιστών.

Έξοδα 2017
93.4%
Δαπάνες προγραμμάτων
6.3%
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
0.3%
Λοιπά έξοδα